Održana radionica Izrade strateških mapa, strateškog plana, plana monitoringa i provedbu evaluacije u sklopu projekta Razvojem OCD-a do razvoja lokalne zajednice

Početak listopada bio je rezerviran za održavanje edukacije Izrade strateških mapa, strateškog plana, plana monitoringa i provedbu evaluacije, pa je tako 1. i 2. listopada 2022. godine edukator s višegodišnjim iskustvom u provedbi neformalnih edukacija održao navedenu edukaciju za 10 predstavnika prijavitelja i partnera i suradničkih organizacija među kojima su i voditelj projekta te predsjednik Udruge za zaštitu životinja Zmijolovac. S obzirom na to da je kvalitetan strateški plan jedan od glavnih alata koji služi organizacijama i akterima da aktivnosti koje provode daju željene rezultate i omogućuje usmjeravanje na prave ciljeve i prioritete koji se planiraju postići, a uzimajući u obzir činjenicu da se kod organizacija civilnog društva primjećuje manjak znanja u izradi strateških mapa, planova i plana monitoringa, edukacija je pratila navedenu tematiku i sudionicima pružila teorijska i praktična znanja o istome. Korisnici edukacije su upoznati s vrijednostima organizacije, swot analizom organizacije, strateškim prioritetima i ciljanim skupinama. Edukacija je održana u restoranu My place u Slavonskom Brodu, a trajala je sveukupno 14 sati. Sudionici su aktivno sudjelovali na edukaciji te izrazili zadovoljstvo ovakvom vrstom neformalnih edukacija. Vjerujemo da su usvojili nova znanja i vještine te proširili postojeća, i da će ista primijeniti u razvoju svoje organizacije civilnog društva iz koje dolaze. Cilj ove i ostalih projektnih aktivnosti je ojačati organizacije civilnog društva, njihovih zaposlenika, volontera i predstavnika i na taj način ih učiniti sposobnijim za kreiranjem održivih planova rada, zagovaranja javnih politika i aktivno sudjelovanje u aktivnostima lokalne zajednice.

Do završetka projekta preostaju nam 4 predavanja o prevenciji ugriza od zmija u okviru male građanske akcije, edukacija korištenja društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-ova, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterizma, izrada e-learninga Kako reagirati kod susreta sa zmijom, izrada digitalnog priručnika samopomoći kod ugriza zmija te aktivnosti promocije projekta i upravljanja projektom i administracije.

Podsjetimo, projekt Razvojem OCD-a do razvoja lokalne zajednice odobren je u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“, a provodi ga Udruga za zaštitu životinja Zmijolovac u suradnji s partnerima: Općinom Oprisavci, Općinom Bukovlje te Udrugom Slavonski planinari, i to od 25.11.2021. do 25.2.2023. godine. Projekt sufinancira Europska unija (85 %) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu životinja Zmijolovac.